FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE FILMFOTOGRAFER
Oppdatert 10.02.2023
Endringer i  bold.

Foreningens navn er Foreningen Norske Filmfotografer. 

MEDLEMSKAP

FNF har følgende kategorier av medlemskap:

 1. Fullverdig medlemskap FNFKun fullverdige medlemmer av foreningen har rett til, og bør, bruke FNF-initialene etter navnet sitt. Medlemskap i FNF skal være en hedersbetegnelse og et kvalitetsstempel – et tegn på respekt fra det kunstneriske felleskap.Opptakskrav:
      Fra: For å bli godkjent som fullverdig medlem i FNF, enten direkte eller fra de andre medlemskategoriene, må man innstilles til styret av to fullverdige medlemmer, og ellers søke som nevnt under. Medlemmene som innstiller kandidaten, plikter å sette det nye medlemmet inn i foreningens formål.
      Til: For å bli godkjent som fullverdig medlem i FNF, enten direkte eller fra de andre medlemskategoriene, må man innstilles til styret av to fullverdige medlemmer, og ellers søke som nevnt under. Medlemmene som innstiller kandidaten, plikter å sette det nye medlemmet inn i foreningens formål. Medlemmene som innstiller kandidaten må begrunne dette på en faglig måte og legge vekt på kandidatens kvaliteter.
    Man skal kunne dokumentere minst 4 års erfaring som filmfotograf på et profesjonelt nivå. Spillefilm, dokumentar og seriedrama veier tyngre enn kortfilm, reklamefilm, musikkvideo, videokunst, og lignende.
      Man må kunne vise at man behersker det å kunne fortelle med bilder. Ha særskilte ferdigheter innenfor lys, komposisjon og dramaturgi.
      Har utvist profesjonalitet gjennom sitt arbeid, og levert arbeid av høy kunstnerisk kvalitet.•    Fra: Er fylt 18 år og har oppholds og arbeidstillatelse i Norge, og virker som filmfotograf i Norge.

      Til: Er fylt 18 år og har oppholds og arbeidstillatelse i Norge, og virker som filmfotograf i Norge. I særskilte tilfeller kan styret innvilge medlemskap til norske filmfotografer (norske statsborgere) som arbeider i utlandet.

  Har vært assosiert medlem i minst 2 år. I særskilte tilfeller kan fullverdig medlemskap innvilges direkte. 

 1. Assosiert medlemskap FNF 

Assosiert medlemskap skal samle bredden av norske filmfotografer, og kan regnes som et juniormedlemsskap. Assosiert medlemskap kan oppnås av filmfotografer som kan: 

3. Fagmedlem FNF 

B-fotograf, kameraassistent, DiT, lysmester, grip og colorist, som hovedsakelig jobber med spillefilm, TV-drama kan bli fagmedlemmer. De må ha minst 5 års erfaring på et profesjonelt nivå. Fagmedlemmer kan ikke søke om medlemskap, de må inviteres av styret. Fullverdige medlemmer kan innstille kandidater til styret. 

4. Passivt medlemskap FNF 

Fra:
Fullverdige medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive, kan forbli i foreningen som passive medlemmer. Styret har mandat til å flytte medlemmer over i passivkategorien hvis de ikke har vært yrkesaktive de siste 2 år. Passive medlemmer betaler medlemskontingent som fullverdige medlemmer.

Til:
Fullverdige medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive kan forbli i foreningen som passive medlemmer. Pensjonerte filmfotografer som ikke lenger er yrkesaktive blir passive medlemmer. Fotografer som bytter yrke kan søke styret om å forbli FNF-medlem uten å betale kontingent, forutsatt at de flyttes til passive medlemmer. Styret har mandat til å flytte medlemmer over i passivkategorien hvis de ikke har vært yrkesaktive de siste 2 år. Passive medlemmer slipper å betale medlemskontingent.

5. Æresmedlem FNF

FNF høyeste hedersbevis, Æresmedlemskap, kan tildeles et aktivt eller passivt medlem som: 

Æresmedlemmer betaler ikke årskontingent.

(De tre linjene under er flyttet opp fra lenger ned i dokumentet)

Styret kan fremme forslag til årsmøtet om æresmedlemskap for særlig fortjente medlemmer.

Medlemmer av FNF kan også fremme forslag til Æresmedlemskap for FNFs styre. Forslag til Æresmedlemskap må være undertegnet av tre medlemmer.

Mottagelsen av FNFs Æresmedlemskap innebærer livslangt gratis medlemskap i foreningen.

SØKE OM MEDLEMSKAP

For å søke om medlemskap må man sende en søknad til styret med CV, arbeidsprøver, og en presentasjonstekst i pdf-format på 100-200 ord. Søkere til fullverdig medlemskap må i tillegg vise til en innstilling fra minst to fullverdige medlemmer. 

Styret behandler søknader fortløpende, og har mandat til å godkjenne eller avvise søknadene.

Styret har anledning til å invitere fotografer til medlemskap.

Alle medlemmer må betale en årlig kontingent. Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen. 

MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingent og innmeldingsavgift settes av årsmøtet.

Medlemskapskontingent for Assosierte medlemmer settes til 60% av kontingenten for fullt medlemskap.

Medlemmer som ved årsmøtet ikke har betalt kontingent mister tale-, forslags- og stemmerett. Styret kan slette medlemskapet for medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år.  

Medlemmer som har fylt 65 år innvilges kontingentfritak. 

ÅRSMØTE

Fra:
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar hvert år, og innkalles av styret med minst en måneds varsel. Av innkallingen skal fremgå hvilke saker som skal behandles. Saker som medlemmer ønsker behandlet må være innkommet til styret senest tre uker før årsmøtet holdes. Styret kan dog oppføre på innkallingen senere innkomne forslag som det mener bør fremmes. 

Til: Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars hvert år, og innkalles av styret med minst en måneds varsel. Av innkallingen skal fremgå hvilke saker som skal behandles. Saker som medlemmer ønsker behandlet må være innkommet til styret senest tre uker før årsmøtet holdes. Styret kan dog oppføre på innkallingen senere innkomne forslag som det mener bør fremmes. Årsmøtet er FNFs generalforsamling.

Årsmøtet behandler følgende saker: 

Alle av foreningens betalende medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen.

Fra årsmøtet føres protokoll som skal underskrives av ordstyrer og foreningens leder. Denne sendes ut til samtlige medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3-del av medlemmene anmoder om det, og innkalles med minst 1 måneds varsel.

STYRET

Fra: Styret består av leder, nestledere, 4 styremedlemmer og en regnskap- og webansvarlig.
Til: Styret består av leder, nestleder og minimum 4 styremedlemmer. Årsmøtet kan også velge et varamedlem til styret.
Innad i styret skal én eller flere inneha regnskaps-ansvar og web-ansvar (webside, nyhetsbrev og sosiale medier).

 

Leder og nestledere velges for to år. De skal velges annen hvert år. Ved gjenvalg av leder gjelder dog valget for et år.

Styremedlemmer velges for et år av gangen.  

Styremedlemmer som har mer enn 50% fravær på styremøtene i løpet av et år, får ikke stille til gjenvalg på neste generalforsamling. Man må ikke være fysisk tilstede på styremøtene, men kan delta via lyd og/eller video. 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst halvparten av styret er tilstede. I tilfelle stemmelikhet kan fungerende leder gjøre bruk av dobbeltstemme. 

Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av fungerende leder. 

Styret ivaretar foreningens og medlemmenes interesser, og sammenkalles så ofte som leder og nestlederne anmoder om det. Styrets leder forplikter foreningen i alle løpende forretninger. 

Det påligger styret: 

Styrets leder har signaturrett og prokura for foreningen.

Styret kan vedta å utdele en hederspris til en filmfotograf som har utmerket seg på særlig vis gjennom sitt arbeid og har fremmet norsk filmfotografi.

VEDTEKTER OG OPPLØSNING AV FORENINGEN

Endringer av foreningens vedtekter kan besluttes på ordinært årsmøte med minst 2/3-dels flertall av de avgitte stemmer.
Forslag om vedtektsendring som ønskes behandlet på første ordinære årsmøte må være kommet til styret senest to måneder før årsmøtet. 

Hvis styret finner det påkrevet, kan forslag til vedtektsendringer behandles på ekstraordinært årsmøte. 

Ethvert forslag om vedtektsendring skal med styrets innstilling sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet. 

Forslag om oppløsning av foreningen kan bare fremmes av styret eller medlemmer som til sammen representerer minst 1/3-del av medlemsmassen. Forslaget må i tilfelle være innkommet til styret senest to måneder før årsmøtet. Endelig avgjørelse treffes på ekstraordinært årsmøte, som holdes tidligst tre måneder etter det ordinære. 

Til beslutningen om å oppløse foreningen kreves tre/firedels flertall av de avgitte stemmer på hvert av de to årsmøtene. 

Etter lovlig beslutning om oppløsning bestemmer det ekstraordinære årsmøtet med simpelt flertall av de avgitte stemmer hvordan foreningens midler skal anvendes.